KonarovskyiV. (2020). Sticky-reflected stochastic heat equation driven by colored noise. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(9), 1195-1231. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i9.6282