Mikhailets, V. A., & Skorobohach , T. B. (2021). Fredholm boundary-value problem in Sobolev – Slobodetsky spaces. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 73(7), 920 - 930. https://doi.org/10.37863/umzh.v73i7.6684