BoichukО. A.; ZhuravlyovV. Р.; PokutnyiО. О. Bounded solutions of evolutionary equations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 70, n. 1, p. 7-28, 25 Jan. 2018.