FinkelshteinD. L. On convolutions on configuration spaces. I. Spaces of finite configurations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 64, n. 11, p. 1547-1567, 25 Nov. 2012.