SamoilenkoA. M.; KiguradzeI. T.; Lukovs’kyiІ. О.; MakarovV. L.; PerestyukM. O.; BurylkoO. A.; DiblikJ.; ZhuravlevV. P.; Medved’M.; ParasyukІ. О.; PokutnyiО. О.; Tkachenko V. I.; Chuiko S. M.; Fečan M. Oleksandr Andriiovych Boichuk (on his 70th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 72, n. 7, p. 1011-1012, 15 Jul. 2020.