VelesnitskiiV. F., and SemenchukV. N. 2012. “On One Shemetkov Problem”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 64 (9), 1282-88. http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2658.