SamoilenkoA. M., KiguradzeI. T., Lukovs’kyiІ. О., MakarovV. L., PerestyukM. O., BurylkoO. A., DiblikJ., ZhuravlevV. P., Medved’M., ParasyukІ. О., PokutnyiО. О., Tkachenko V. I., Chuiko S. M., and Fečan M. 2020. “Oleksandr Andriiovych Boichuk (on His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 72 (7), 1011-12. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i7.6189.