SamoilenkoA. M., KiguradzeI. T., Lukovs’kyiІ. О., MakarovV. L., PerestyukM. O., BurylkoO. A., DiblikJ., ZhuravlevV. P., Medved’M., ParasyukІ. О., PokutnyiО. О., Tkachenko V. I., Chuiko S. M. and Fečan M. (2020) “Oleksandr Andriiovych Boichuk (on his 70th birthday)”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(7), pp. 1011-1012. doi: 10.37863/umzh.v72i7.6189.