[1]
D. V. Lukivska and A. Y. Khrystiyanyn, “On rationally loxodromic holomorphic functions”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 69, no. 11, pp. 1505-1514, Nov. 2017.