[1]
BogdanskiiY. V., “Stokes formula for Banach manifolds”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 72, no. 11, pp. 1455-1468, Nov. 2020.