[1]
VelesnitskiiV. F. and SemenchukV. N., “On one Shemetkov problem”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 64, no. 9, pp. 1282-1288, Sep. 2012.