[1]
A. M. Samoilenko, “Vitalii Pavlovych Motornyi (on his 80th birthday)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 72, no. 7, pp. 1006-1110, Jul. 2020.