SamoilenkoA. M., KiguradzeI. T., Lukovs’kyiІ. О., MakarovV. L., PerestyukM. O., BurylkoO. A., DiblikJ., ZhuravlevV. P., Medved’M., ParasyukІ. О., PokutnyiО. О., Tkachenko V. I., Chuiko S. M., and Fečan M. “Oleksandr Andriiovych Boichuk (on His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 72, no. 7, July 2020, pp. 1011-2, doi:10.37863/umzh.v72i7.6189.