SamoilenkoA. M., KiguradzeI. T., Lukovs’kyiІ. О., MakarovV. L., PerestyukM. O., BurylkoO. A., DiblikJ., ZhuravlevV. P., Medved’M., ParasyukІ. О., PokutnyiО. О., Tkachenko V. I., Chuiko S. M., and Fečan M. “Oleksandr Andriiovych Boichuk (on His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 72, no. 7 (July 15, 2020): 1011-1012. Accessed November 30, 2020. http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/6189.