1.
Samoilenko AM, Babenko VF, Vakarchuk SB, Velykin VL, Davydov OV, Kofanov VO, Parfinovych NV, Pas’ko AM, Romanyuk AS, Romanyuk VS, Serdyuk AS, Trigub RM, Shevchuk IO, Shumeiko OО. Vitalii Pavlovych Motornyi (on his 80th birthday). Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2020Jul.15 [cited 2022Sep.24];72(7):1006-110. Available from: http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/6166