1.
Samoilenko AM, Kiguradze IT, Lukovs’kyiІО, Makarov VL, Perestyuk MO, Burylko OA, Diblik J, Zhuravlev VP, Medved’M, ParasyukІО, PokutnyiОО, Tkachenko VI, Chuiko SM, Fečan M. Oleksandr Andriiovych Boichuk (on his 70th birthday). Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2020Jul.15 [cited 2020Nov.30];72(7):1011-2. Available from: http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/6189