2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стаття (українською)

Контурна обернена задача наближення функцій для компактів додатної місткості

Горбачук В. І., Тамразов П. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 147—161

Розглядаються компакти комплексної площини, кожна непорожня порція яких має додатну логарифмічну місткість, і на такі компакти переноситься частина результатів з обернених теорем наближення функцій в комплексній площині, одержаних М. А. Лебедєвим і П. М. Тамразовим (Изв. АН СССР, сер. матем., т. 34, № 6, 1970, 1340—1390). Вивчаються компакти, які не розбивають площини, і розглядається наближення многочленами. За відомою швидкістю наближення многочленами функції $f(z)$, заданої на межі компакта $B$, одержана оцінка контурного модуля неперервності цієї функції.

Стаття (українською)

Стійкість періодичних розв'язків систем з розподіленими параметрами і запізненням

Домбровский В. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 162—171

Вивчається стійкість періодичних розв'язків квазілінійних систем з розподіленими параметрами і запізненням за часом; крайові умови також виражаються квазілінійними рівняннями. Припускається, що деякі із власних частот лінеаризованої системи можуть бути критичними або резонансними.

Стаття (українською)

Зображення розв'язків рівнянь нейтрального типу

Колмановский В. Б.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 172—179

Одержано формулу, яка виражає розв'язок системи лінійних рівнянь нейтрального типу загального вигляду в термінах початкових умов, коефіцієнтів і правих частин рівнянь.

Стаття (українською)

Про квазіперіодичні коливання в нелінійних системах

Митропольський Ю. О., Самойленко А. М.

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 180—193

Стаття (українською)

Крайова задача типу Карлемана у класі L p (C)

Фантанг Да

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 194—202

Стаття (українською)

Асимптотичний розв'язок системи лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними у випадку кратних елементарних дільників

Григоренко В. К., Шкіль М. І.

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 203—216

Стаття (українською)

Про марковські процеси в гільбертовому просторі

Бондаренко В. Г.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 217—219

Розглядаються марковські процеси в гільбертовому просторі і відповідні півгрупи. Знайдено умови, які повинна задовольняти півгрупа, що породжує процес. Одержано вираз для твірного оператора дифузійного процесу.

Стаття (українською)

Про одну властивість функцій L-базису

Григорчук І. Ф.

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 219—224

Стаття (українською)

Про підсумовування інтегралів методом Бернштейна — Рогозинського

Ідельс Л. В.

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 224—233

Стаття (українською)

Про один метод доведення граничних теорем для деяких функціоналів від напівмарковських процесів

Королюк В. С., Турбін А. Ф.

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 233—238

Стаття (українською)

Формула В. Л. Рвачова у випадку областей з кутовими точками

Литвин О. Н.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 238—244

Побудовано функції, що мають таку властивість: самі функції та їх похідні по нормалі до межі довільної многокутної області набирають на цій межі задані значення. Одержано залишкові члени наближення функцій з допомогою запропонованих формул. Запропоновані формули особливо корисні при побудові координатних функцій та ін.

Стаття (українською)

Достатні умови стійкості розв'язків лінійної однорідної системи диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами

Лось Г. А.

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 245—247

Стаття (українською)

Оцінки для нулів одного визначника, елементами якого є функції Бесселя першого і другого роду

Макаров В. Л.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 247—253

Вивчаються властивості нулів одного класу многочленів (спеціальних функцій дискретного аргумента), який виявляється тісно зв'язаним з визначником другого порядку, що складений з функцій Бесселя першого і другого роду. Доводиться теорема про оцінки для нулів цих визначників.

Стаття (українською)

Про одну ітераційну формулу побудови функцій Ляпунова

Мартинюк А. А.

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 253—258

Стаття (українською)

Дослідження стійкості в критичному випадку декількох нульових коренів для систем диференціальних рівнянь нейтрального типу

Мисник А. Ф.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 259—266

Розглядається система диференціально-функціональних рівнянь нейтрального гипу із стаціонарною головною (лінійною) частиною. З допомогою методики М. М. Красовського — С. Н. Шимапова встановлюються критерії стійкості тривіального розв'язку в цьому випадку.

Стаття (українською)

Про одне узагальнення теорем Лівінгстона

Ніколаєва Р. В., Рєпніна Л. Г.

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 266—271

Стаття (українською)

Про формули обернення основного інтегрального зображення y k-аналітичних функцій в полярних координатах

Бєлова М. М., Пахарева Н. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 272—276

Будуються формули обернення основного інтегрального зображення

Стаття (українською)

Біпозитивні проектори в частково впорядкованому просторі

Тен В. С.

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 276—278

Стаття (українською)

Дискретні топологічні простори

Чудновский Д. В.

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 278—281

Стаття (українською)

Про нескінченні періодичні M-групи

Юрченко В. И.

Укр. мат. журн. - 1972νmber=2. - 24, № 2. - С. 281—282