2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 47, № 11, 1995

Стаття (російською)

Элементарные и мультиэлементарные представления вектроидов

Белоусов К. И., Назарова Л. А., Ройтер А. В., Сергейчук В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1451–1477

Доведено, що скінченнозображуваний вектроїд з точністю до ізоморфізму визначається своєю поповненою бівпорядкованою множиною. Охарактеризовано елементарні і мультиелементарні зображення таких вектроїдів (котрими у випадку біінволютивних множин майже вичерпуються нерозкладні зображення).

Стаття (російською)

Периодические решения автономных систем с импульсным воздействием в критических случаях

Бойчук А. А., Чуйко С. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1478–1484

Одержано конструктивні умови існування та ітераційні схеми побудови періодичних розв'язків слабконелінійних автономних систем з імпульсним збуренням у критичних випадках.

Стаття (українською)

Об асимптотической нормальности оценок корреляционных функций стационарных гауссовских процессов в пространстве непрерывных функций

Булдигін В. В., Заяц В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1485–1497

Розглянуто умови слабкої збіжності емпіричної корелограми стаціонарного гауссова процесу до деякого гауссова процесу в просторі неперервних функцій. Встановлено, що для широкого класу стаціонарних гауссових процесів з інтегровною у квадраті спектральною щільністю така збіжність має місце.

Стаття (російською)

Теоремы единственности для алгебраических функций, учитывающие число алгебраических элементов

Гольдберг А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1498–1505

Одержано теореми єдиності для алгбраїчних функцій, в яких враховуються не лише $A$-точки, але й кількість алгебраїчних елементів, що лежать над ними.

Стаття (російською)

Информационные поперечники

Корнейчук Н. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1506–1518

Введені поняття адаптивних інформаційних поперечників множини в метричному просторі та розглядається задача про порівняння їх з неадаптивними поперечниками. Для одного класу неперервних функцій, який не є центрально-симетричним, одержані точні результати.

Стаття (російською)

К вопросу о непрерывности многозначных отображений

Остапенко В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1519–1525

Розглядається питання напівнеперервності зверху і знизу об'єднання та перерізу родини многозначних відображень. Одержані нові умови напівнеперервності знизу перерізу родини напівнеперервних знизу відображень.

Стаття (російською)

Усреднение дифференциальных включений с многозначными импульсами

Плотников В. А., Плотникова Л. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1526–1532

Обґрунтовується метод повного та часткового усереднення на скінченному та нескінченному проміжку для диференціальних включень з багатозначними імпульсами.

Стаття (російською)

О приводимости счетных систем линейных разностных уравнений

Самойленко А. М., Теплинский Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1533–1541

Методом побудови ітерацій з прискореною збіжністю розв'язано задачу звідності зчисленної лінійної системи різницевих рівнянь стандартного вигляду з необмеженою правою частиною. Для таких систем з обмеженою правою частиною задачу звідності редуковано на скінчен-новимірний випадок.

Стаття (українською)

Інтегрування лінійної сингулярно збуреної системи з виродженням

Старун І. І., Шкіль М. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1542–1548

Викладено метод знаходження розв'язку лінійної однорідної системи з виродженою матрицею та малим параметром при похідній.

Стаття (російською)

Наилучшее и наилучшее односторонее приближения ядра бигармонического уравнения и оптимальное восстановление значений операторов

Шабозов М. Ш.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1549–1557

Для класу $B_p^{ρ},\; 0 ≤ ρ < 1, 1 ≤ p ≤ ∞,$ $2π$-періодичних функцій вигляду $f(t) = u(ρ,t)$, де $(ρ,t)$— бігармонічна функція в одиничному колі, знайдено точні значення найкращого та найкращого односторонього наближень ядра $K_{ρ}(t)$ згортки $f= K_{ρ}*g,\; ∥g∥_{ρ} ≤ l$ у метриці $L_1$. Розглянута задача відновлення значень оператора згортки згідно з інформацією про значення граничних функцій.

Стаття (українською)

Асимптотична стійкість розв'язків систем стохастичних диференціальшіх рівнянь у критичному випадку

Юрченко І. В., Ясинськая Л. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1558–1565

Розглядається стійкість та нестійкість у середньому квадратичному тривіального розв'язку систем стохастичних диференціальних рівнянь з випадковими операторами в критичному випадку.

Стаття (українською)

Про одну задачу стохастичного керування

Свердан М. Л., Юрченко І. В., Ясинський В. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1566–1573

Доведено теорему порівняння для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь з пуассоновими збуреннями та загаюванням. Розглянуто одну задачу стохастичного керування.

Коротке повідомлення (українською)

Про мажоранта в теоремі Харді - Літтлвуда для похідних вищих порядків

Горбайчук В. Й., Піддубний О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1574–1576

Одержано умови на мажоранту, за яких класична теорема Харді—Літтлвуда для класу аналітичних у крузі функцій справедлива в термінах похідних довільного фіксованого порядку.

Коротке повідомлення (російською)

Гиперцентральные группы конечного субнормального ранга

Дашкова О. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1577–1580

Введено поняття субнормального рангу групи. Вивчаються гілерцешральні групи скінченного субнормального рангу. "Побудовано приклад гіперцентральної групи скінченного субнормального рангу, яка має нескінченний (спеціальний) ранг.

Коротке повідомлення (українською)

До питання про мультиплікативність канонічних діагональних форм матриць над областю головних ідеалів

Прокіп В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1581–1584

Досліджується структура неособливих матриць над областю головних ідеалів, що мають властивість мультиплікативності канонічних діагональних форм. Зокрема, встановлено необхідну та достатню умови мультиплікативності канонічних діагональних форм неособливих матриць над даною областю.