2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 48, № 2, 1996

Стаття (українською)

Точка звороту в системі диференціальних рівнянь з аналітичним оператором

Бобочко В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 147-160

Побудована рівномірна асимптотика розв'язку системи сингулярно збурених диференціальних рівнянь з точкою звороту. Розглядається випадок, коли граничний оператор аналітично залежить від малого параметра.

Стаття (українською)

Глобальні розв'язки однієї двовимірної початково-крайової задачі для системи півлінійних рівнянь магнітопружності

Боценюк О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 161-167

Для системи гіівлінійних рівнянь магнітопружності одержана теорема існування і єдиності глобальних розв'язків у двовимірному просторі.

Стаття (російською)

Аппроксимационные свойства систем экспонент в одном пространстве аналитических функций

Винницкий Б. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 168-183

Одержано критерій повноти системи експонент у просторах Харді-Смірнова в необмежених опуклих многокутниках і вивчені властивості неповних систем експонент.

Стаття (українською)

Зображення та дослідження розв'язків нелокальної крайової задачі для системи диференціальних рівнянь з частинними похідними

Ільків В. С., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 184-194

Досліджується нелокальна за часовою змінною крайова задача для системи диференціальних рівнянь з частинними похідними і сталими коефіцієнтами. На базі метричного підходу доведена коректність задачі в шкалі просторів Соболева періодичних за просторовими змінними функцій, а також побудоване явне зображення розв'язку з використанням матричного числення.

Стаття (українською)

Про принцип максимуму для ультрапараболічних рівнянь

Малицька Г. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 195-201

Доведено принцип максимуму і його різні варіації для одного класу виродження параболічних рівнянь.

Стаття (російською)

Пространственно-временная локализация в задачах со свободными границами для нелинейного уравнения второго порядка

Березовский А. А., Митропольский Ю. А., Шхануков-Лафишев М. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 202-211

Досліджені ефекти просторової локалізації та стабілізації за скінченний час для теплових та дифузійних процесів в активних середовищах, що описуються нелінійними еволюційними рівняннями.

Стаття (російською)

Об одном подходе к дискретизации метода М. М. Лаврентьева

Переверзев С. В., Солодкий С. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 212-219

Для операториих рівнянь І роду з самоспряженими додатними операторами, що мають певну „гладкість", запропоновано схему дискретизації методу М. М. Лаврентьева, яка є більш економічною з точки зору обсягу дискретної інформації, то використовується.

Стаття (українською)

Нелінійні інтегровні системи, пов'язані з еліптичною алгеброю Лi - Бакстера

Притула М. М., Сидоренко Ю. М., Штрамп В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 220-235

Побудовано ієрархію пуассонових структур Гамільтона, пов'язаних з „еліптичною" спектральною задачею. Знайдено породжуючий оператор рівняння асиметричного кірального 0(3)-поля.

Стаття (російською)

Приближение классов аналитических функций алгебраическими многочленами и колмогоровские поперечники

Романюк В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 236-250

Знайдені оцінки найкращих рівномірних в замиканні $B$ фаберових областей комплексної площини $ℂ$ поліноміальних наближень неперервних в $B$ функцій, що визначаються інтегралами типу Коші, щільності яких мають певні узагальнені диференціальні властивості.
Встановлені точні за порядком оцінки колмогоровських поперечників класів таких функцій у відповідних функціональних просторах.

Стаття (українською)

Про ізотопи груп. III

Сохацький Ф. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 251-259

Встановлено критерій гомоморфізму, описано нормальні конгруентності ізотопів груп. Знайдено критерій ізоморфізму, виділено методи опису ізотопів з точністю до ізоморфізму. Виділено підмножини, які є підквазігрупами групового ізотопу. Описано підквазігрупи деяких класів групових ізотопів. Одержані результати застосовано до вивчення ліводистрибутивних квазі-груп.

Стаття (російською)

Сильная суммируемость ортогональных разложений суммируемых функций. I

Ласурия Р. А., Степанец А. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 260-277

Розглядаються питання сильної сумовності рядів Фур'є за ортонормованими системами поліно-міального вигляду. Знайдено локальну характеристику точок сильної сумовності таких рядів для сумовних функцій. Показано, що множина цих точок має повну міру на відрізку рівномірної обмеженості систем, що розглядаються.

Стаття (російською)

О теоремах Еругина и Флокэ - Ляпунова для счетных систем разностных уравнений

Теплинский О. Ю., Теплинский Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 278-284

Для лінійних різницевих рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей доведено аналог теореми Єругіна про звідність. Наведено достатні умови звідності зчисленних лінійних систем різницевих рівнянь з періодичними коефіцієнтами.

Ювілейна дата (українською)

Євгеній Якович Ремез ( до сторіччя від дня народження)

Дзядик В. К., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 285-286

Коротке повідомлення (російською)

Применение Ateb-функций для построения решений некоторых нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных

Сокил Б. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 287-288

Будуються асимптотичні наближення одночастотних розв'язків деяких нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними на основі використання періодичних Ateb-функцій.