2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ювілейна дата (українською)

Володимир Миколайович Кошляков

Редколегія

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1443

Стаття (російською)

О работах В. Н. Кошлякова в области механики и ее приложений

Калинович В. Н., Митропольский Ю. А., Онищенко С. М., Полищук А. Н., Самойленко А. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1444–1453

Наведено огляд основних результатів, одержаних В. М. Кошляковим в галузі аналітичної механіки, динаміки твердого тіла та прикладної теорії гіроскопів.

Стаття (російською)

О произведении внутренних радиусов симметричных неналегающих областей

Бахтин А. К.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1454–1464

Узагальнено на випадок багатозв'язних областей деякі результати, відомі у одиозв'язному випадку щодо екстремальних задач про неналягаїочі області з вільними полюсами на одиничному колі.

Стаття (англійською)

Скінченно зображувальні діадичні множини та їх мультіелементарні зображення

Бєлоусов К. І., Назарова Л. А., Ройтер А. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1465–1477

Отримано пряме зведення зображень діадичної множини S, що задовольняє |Ind C(S)| < ∞ до бікомпонентного випадку.

Стаття (українською)

Нелокальні крайові задачі для систем лінійних рівнянь із частинними похідними

Гой Т. П., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1478–1487

Досліджено класичну коректність задач з нелокальними двоточковими умовами для безтипних систем лінійних рівнянь із частинними похідними зі змінними коефіцієнтами у циліндричній області. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язків задач.

Стаття (російською)

Об экстремальных задачах на классах функций, определяемых интегральными модулями непрерывности

Лигун А. А., Черная Е. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1499–1503

Одержано оцінки знизу розв'язків деяких екстремальних задач на класах функцій W rH 1 ω з інтегральним модулем неперервності ω(t). Деякі з цих оцінок ми вважаємо точними.

Стаття (російською)

Теорема Боголюбова для квазидифференциальных уравнений с импульсами

Китанов П. М., Плотников В. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1504–1511

Досліджується метод усереднення для імпульсних квазідиференціальних рівнянь в метричних просторах.

Стаття (українською)

Лі-алгебраїчна структура інтегровних нелінійних динамічних систем иа розширених функціональних многовидах

Притула М. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1512–1518

Розглядається загальна Лі-алгебраїчна схема побудови інтегровних нелінійних динамічних систем на розширених функціональних многовидах. Знайдено явний вираз для узгоджених структур Пуассона та виписано явно нелінійні рівняння, породжені спектром періодичної задачі для оператора зображення типу Лакса.

Стаття (англійською)

Про наближене розв'язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтерра - Фредгольма у комплексній області методом Дзядика

Захер С. Л., Різк М. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1519–1528

У 1980-1984 pp. В. К. Дзядик запропоііупав та розвинув ітеративно-апроксимаційішй метод (ІА-метод) для числового розв'язування проблеми Коші y′=f(x,y), y(x 0)=x0. Частинні випадки нелінійних мішаних інтегральних рівнянь Вольтерра-Фредгольма другого роду виникають у задачах математичного моделювання часово-просторового розвитку епідемій. У цій статті розглянуто задачу наближеного розв'язування таких ііггегральних рівнянь методом В. К. Дзядика па комплексній області. Наприкінці статті наведено результати чисельної перевірки методу на чотирьох різних прикладах.

Стаття (українською)

Непокращувальні оцінки розв'язків мішаної задачі для лінійних еліптичних рівнянь другого порядку в околі кутової точки

Чернецький В. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1529–1542

Одержано иепокращувальиі оцінки розв'язків мішаної задачі для лінійних недивергентних еліптичних рівнянь другого порядку в околі кутової точки межі області при мінімальних вимогах на гладкість коефіцієнтів рівняння.

Коротке повідомлення (російською)

Система дифференциальных уравнений с сильной точкой поворота

Бобочко В. H.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1543–1547

Побудована рівномірна асимптотика розв'язку системи сингулярно збурених диференціальних рівнянь з сильною точкою звороту. Досліджується випадок, коли граничний оператор є аналітичним відносно малого параметра.

Коротке повідомлення (українською)

Про доповшованість деяких узагальнених гіперцентрів у артінових модулях

Курдаченко Л. А., Петренко Б. В., Суботін І. Я.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1548–1552

Доведено, що в артіновім модулі над нескінченною em class="a-plus-plus">FC-гіперцентральною локально розв'язною групою верхній FC-гіперцентр має пряме доповнення. Таким чином, отримано узагальнення теорем Д. І. Зайцева і З. Дуана.

Коротке повідомлення (українською)

Про лінійно опуклі області з гладкими межами

Мельник В. Л.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1553–1556

Встановлено, що довільна локально лінійно опукла область з гладкою межею буде сильно лінійно опуклого.

Коротке повідомлення (українською)

О точечном взаимодействии в квантовой механике

Нижник Л. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1557–1560

Наведено безпосереднє означення оператора Шредінгера, що відповідає точковій взаємодії, через сингулярне збурення.

Коротке повідомлення (українською)

Збурення однорідних параболічних псевдодиференціальних рівнянь локально необмеженими векторними полями

Подолинний С. І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1561–1566

Побудовано розв'язок однорідних псевдодиференціальгіих рівнянь параболічного типу, збурених локально необмеженими векторними полями, і досліджуються деякі його властивості.

Коротке повідомлення (російською)

Об одном расслоении над окружностью со слоем канторово множество

Полулях Е. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1567–1571

Побудовано розшарування Понтрягіна ξ = (N, p, S 1) таке, що для його тотального простору N не існує вкладення ні в який двовимірний орієнтовний многовид, але існує вкладення в довільний неорієнтовиий двовимірний многовид.

Коротке повідомлення (російською)

Об одной стохастической модели, приводящей к устойчивому распределению

Синайский Е. С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1572–1579

Інтегральне рівняння, що описує явище післядії, зокрема рівняння стану спадковопружного тіла, інтерпретується як стохастичпа модель з щільністю ймовірності випадкового часу запізнювання у вигляді експоненти дробового порядку Работиова. Вивчається наближення розподілу для сум величин з даною щільністю до стійкого закону розподілу. Встановлюються основні характеристики відповідного процесу відновлення.

Коротке повідомлення (українською)

Про асимптотичні наближення розв'язку крайової задачі для одного нелінійного неавтономного рівняння

Сокіл Б. І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1580–1583

На основі періодичних Ateb-функцій будується для резонансного і нерезонансного випадків асимптотичне наближення одночастотних розв'язків крайової задачі для нелінійного неавтономного рівняння.

Хроніка (українською)

ІІ Школа „Ряди Фур'є: теорія і застосування"

Романюк А. С., Сердюк А. С., Степанець О. І.

Укр. мат. журн. - 1997νmber=2. - 49, № 11. - С. 1584