2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Том 51, № 7, 1999

Стаття (російською)

О сходимости почти всюду средних Рисса двойных ортогональных рядов

Андриенко В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 867–880

Наведені коефіцієнтні умови класичного типу, які забезпечують сумовність майже скрізь подвійних ортогональних рядів методами Рісса невід'ємного порядку. Встановлені також деякі теореми рівпозбіжності.

Стаття (російською)

Об оптимизации приближенного интегрирования монотонных функций двух переменных

Бабенко В. Ф., Бородачев С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 881–889

Розв'язано задачу оптимізації наближеного інтегрування визначених на прямокутнику функцій двох змінних, монотонних по кожній змінній, за допомогою квадратурних формул з вузлами в точках прямокутної мережі.

Стаття (англійською)

Гельдеровість розв'язків нелінійних параболічних рівнянь з подвійною не лінійністю (ваговий випадок)

Бонафеде С., Скрипник І. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 890–903

Доведено регулярність за Гельдером обмежених слабких розв'язків вироджених параболічних рівняиь з подвійною иеліиійністю та вимірними коефіцієнтами.

Стаття (українською)

Про нулі аналітичних у півплощині функцій заданого уточненого формального порядку

Винницький Б. В., Шаран В. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 904–909

Наведено опис послідовностей нулів аналітичних у півплощині $ℂ_{+} = \{z : Re z > 0\}$ функцій, які задовольняють умову $$\forall \varepsilon > 0\exists c_1 \in (0; + \infty )\forall z \in \mathbb{C}_{\text{ + }} :\left| {f(z)} \right| \leqslant c_1 \exp \left( {(\sigma + \varepsilon )\left| z \right|\eta (\left| z \right|)} \right)$$ де $0 ≤ σ < +∞$ — додатна неперервно диференційовна на $[0; +∞)$ функція, для якої $xη′(x)/η(x) → 0,\; x → +∞$.

Стаття (російською)

Импульсные краевые задачи для слабонелинейных систем с управлением

Козаченко Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 910–917

Для слабконелінійних керованих імпульсних диференціальних систем отримано необхідні та достатні умови існування керування та відповідних йому розв'язків диференціальних систем із загальними крайовими умовами.

Стаття (українською)

Про розподіл супремума випадкових процесів з квазібанахових $K_{σ}$- просторів

Козаченко Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 918-930

Вивчаються випадкові процеси з квазібаиахових $K_{σ}$-просторів випадкових величин, область означення яких не обов'язково компакт. Знайдено умови, за яких супремум відповідно нормованого процесу належить тому ж простору, що й сам процес, а також оцінки норми цього супремума.

Стаття (українською)

Гауссівські та негауссівські граничні розподіли оцінок коефіцієнтів регресії часового ряду із довгою пам'яттю

Леоненко М. М., Шарапов М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 931–939

Отримано гауссівські та иегауссівські розподіли оцінок коефіцієнтів регресії часового ряду із довгою пам'яттю.

Стаття (російською)

Приближение интегралов дробного порядка алгебраическими многочленами. II

Моторный В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 940–951

Досліджуються наближення алгебраїчними многочленами функцій, які є інтегралами дробового порядку від обмежених функцій.

Стаття (російською)

Несимметричные приближения в пространстве $L_{p(t)}$

Литвин Е. Г., Поляков О. В

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 952-959

Введено поняття про $(α,β)$-норму у просторі $L_{p(t)}$ функцій $x(t)$, для яких $$\int\limits_0^1 {\left| {x(t)} \right|^{p(t)}< \infty }$$ де $p(t)$ — додатна вимірна функція. Встановлено критерій елемента найкращого $(α,β)$-наближення у просторі $L_{p(t)}$. Отримано нерівності типу співвідношень двоїстості.

Стаття (російською)

Теория численно-аналитического метода: достижения и новые направления развития. VI

Ронто Н. И., Самойленко А. М., Трофимчук С. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 960–971

Проаналізовано застосування чисельио-аналітичиого методу, запропонованого А. М. Самойленком у 1965 р., до багатоточкових крайових задач.

Стаття (українською)

Стійкість напівмарковських процесів ризику в схемах усереднення та дифузійної апроксимації

Гончарова С. Я., Свіщук А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 972–979

Досліджується, асимптотична стійкість з імовірністю 1 напівмарковських процесів ризику в схемах усереднення та дифузійної апроксимації.

Стаття (російською)

Обобщение теоремы Лидского о локализации спектра произведения эрмитовых операторов

Шварцман П. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 980–988

Розглядаються добутки $C = AB$ ермітових операторів у $n$-вимірному унітарному просторі. Доведено дві еквівалентні локалізаційні теореми у випадку, коли один із співмножників $A$ чи $B$ є додатно визначеним.

Коротке повідомлення (російською)

О функциональной полиустойчивости некоторых неавтономных квазилинейных дифференциальных систем

Витриченко И. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 989–995

Отримано достатні умови функціональної полістійкості, іцо узагальнює поняття експоненціальної полістійкості, для квазілінійиих диференціальних систем з граничною матрицею коефіцієнтів системи першого наближення.

Коротке повідомлення (українською)

Один варіант проекційно-ітеративного методу, що базується на методі хорд

Галушко Н. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 996–1000

Розглядається питання застосування одного варіанту проекційно-ітеративііого методу до нелінійних інтегральних рівнянь. З'ясовуються достатні умови збіжності методу.

Коротке повідомлення (українською)

Про мінімальні прості ідеали комутативних кілець Безу

Гаталевич А. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 1001–1005

Вивчається спектр мінімальних простих ідеалів комутативних кілець Безу. Отримані результати застосовано до задачі діагональної редукції матриць над такими кільцями.

Коротке повідомлення (українською)

Атрактор напівпотоку, що породжується системою фазово-польових рівнянь без єдиності розв'язку

Капустян О. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 1006–1009

Доводиться існування глобального компактного атрактора для багатозначного папівпотоку, що породжується системою фазово-польових рівнянь з умовами на нелінійшсть, які не забезпечують єдиність розв'язку.