[1]
Maslyuchenko, V.K., Maslyuchenko, O.V. and Myronyk, O.D. 2015. Properties of the Ceder Product. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 67, 6 (Jun. 2015), 780-787.