[1]
Egorov, S.M. and Khruslov, E.Y. 2013. Global weak solutions of the Navier?Stokes?Fokker?Planck system. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 65, 2 (Feb. 2013), 192-225.