[1]
Velesnitskii, V.F. and Semenchuk, V.N. 2012. On one Shemetkov problem. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 64, 9 (Sep. 2012), 1282-1288.