[1]
Ivanov, O.V. and Orlovs’kyi, I.V. 2008. Asymptotic normality of <i>M</i&gt;-estimates in the classical nonlinear regression model. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 60, 11 (Nov. 2008), 1470–1488.