[1]
Maslyuchenko, V.K., Mykhailyuk, V.V. and Filipchuk, O.I. 2008. Joint continuity of $K_h C$-functions with values in moore spaces. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 60, 11 (Nov. 2008), 1539 -.