[1]
Nesterenko, V.V. 2001. Ostrohrads’kyi Formalism for Singular Lagrangians with Higher Derivatives. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 53, 8 (Aug. 2001), 1034-1037.