[1]
Nikitin, A. 2022. Wilhelm Fushchych (18.12.1936–07.04.1997). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 74, 3 (Apr. 2022), 291-293. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v74i3.7192.