[1]
KurdachenkoL., SemkoM. and YashchukV. 2024. On the structure of the algebra of derivations of some low-dimensional Leibniz algebras. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 76, 5 (Jun. 2024), 728 - 742. DOI:https://doi.org/10.3842/umzh.v76i5.7573.