(1)
Gor’kavyi, V. A.; Nevmerzhitskaya, E. N. Degenerate Backlund Transformation. Ukr. Mat. Zhurn. 2016, 68, 38-51.