(1)
EditorialBoard. Volodymyr Vasyl’ovych Sharko. Ukr. Mat. Zhurn. 2015, 67, 286-288.