(1)
Maslyuchenko, V. K.; Maslyuchenko, O. V.; Myronyk, O. D. Properties of the Ceder Product. Ukr. Mat. Zhurn. 2015, 67, 780-787.