(1)
Ptashnik, B. I.; Tymkiv, I. R. Multipoint Problem for <i>B</I&gt;-Parabolic Equations. Ukr. Mat. Zhurn. 2013, 65, 418-429.