(1)
Malyshev, P. V. Approximation by Finite Potentials. Ukr. Mat. Zhurn. 2013, 65, 1342–1349.