(1)
Li, J.; Shangping, W.; Xiaoqin, S.; Xiaoqing, S. Quasi-Unit Regularity and $QB$-Rings. Ukr. Mat. Zhurn. 2012, 64, 415-425.