(1)
Velesnitskii, V. F.; Semenchuk, V. N. On One Shemetkov Problem. Ukr. Mat. Zhurn. 2012, 64, 1282-1288.