(1)
Hryshchenko, O. Y.; Klyushin, D. A.; Lyashko, S. I.; Sergienko, I. V. Ivan Ivanovych Lyashko (on His 90 Th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. 2012, 64, 1568 - 1571.