(1)
Korolyuk, V. S.; Lukovsky, I. O.; Samoilenko, A. M. Volodymyr Leonidovych Makarov (on His 70th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. 2011, 63, 1135-1136.