(1)
Elets, L. V.; Masharov, P. A. On One Extremal Problem of Pompeiu Sets. Ukr. Mat. Zhurn. 2009, 61, 61-72.