(1)
Nesterenko, A. N.; Tymoshkevych, T. D.; Chaikovs’kyi, A. V. Improvement of One Inequality for Algebraic Polynomials. Ukr. Mat. Zhurn. 2009, 61, 231-242.