(1)
Berezansky, Y. M.; Gorbachuk, M. L.; Korolyuk, V. S.; Koshlyakov, V. N.; Lukovsky, I. O.; Makarov, V. L.; Perestyuk, N. A.; Samoilenko, A. M.; Samoilenko, Y. I.; Stepanets, O. I.; Tamrazov, P. M.; Trohimchuk, Y. Y.; Sharko, V. V.; Sharkovsky, O. M. On the 90th Birthday of Yurii Alekseevich Mitropol’skii. Ukr. Mat. Zhurn. 2007, 59, 147–151.