(1)
Bondarev, B. V.; Zhmykhova, T. V. Evaluation of the Probability of Bankruptcy for a Model of Insurance Company. Ukr. Mat. Zhurn. 2007, 59, 447–457.