(1)
Kozachenko, Y. V.; Perestyuk, M. M. On the Uniform Convergence of Wavelet Expansions of Random Processes from Orlicz Spaces of Random Variables. I. Ukr. Mat. Zhurn. 2007, 59, 1647–1660.