(1)
Dobrovol’skii, V. A.; Lykova, O. B.; Mitropolskiy, Y. A.; Pustovoytov, M. O.; Samoilenko, A. M.; Urbansky, V. M. Olexiy Bogolyubov (03.25.1911 - 01.11.2004). Ukr. Mat. Zhurn. 2006, 58, 564–567.