(1)
Glushchenko, A. A.; Lyashko, I. I.; Mitropolskiy, Y. A.; Parasyuk, I. O.; Samoilenko, A. M.; Samoilenko, V. G. V. G. Georgii Mykolaiovych Polozhyi (on His 90th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. 2004, 56, 560-561.