(1)
Borova, O. I.; Zabolotskii, N. V. Polynomial Asymptotics of Entire Functions of Finite Order. Ukr. Mat. Zhurn. 2003, 55, 723-732.