(1)
Struk, O. O.; Tkachenko, V. I. On Impulsive Lotka–Volterra Systems With Diffusion. Ukr. Mat. Zhurn. 2002, 54, 514-526.