(1)
Litovchenko, V. A. On the Correct Solvability of One Cauchy Problem. Ukr. Mat. Zhurn. 2002, 54, 1067-1076.