(1)
Kovalenko, I. N.; Korolyuk, V. S.; Portenko, N. I.; Samoilenko, A. M.; Sytaya, G. N.; Yadrenko, M. I. Anatolii Vladimirovich Skorokhod (On His 70th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. 2000, 52, 1155-1157.