(1)
Samoilenko, A. M.; Slyusarchuk, V. V. Discrete Dynamical Systems With Invariant Asymptotically Stable Toroidal Manifold. Ukr. Mat. Zhurn. 1999, 51, 466–471.